aprs.no

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
terms [2021/10/12 17:01]
la7eca [Spesielt om personopplysninger]
terms [2021/10/12 17:03] (current)
la7eca old revision restored (2021/10/12 17:00)
Line 8: Line 8:
   * Tjenesten viser GPS posisjon til radioamatører og andre som frivillig velger å sende ut denne informasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ønsker at denne informasjonen skal bli offentliggjort i andre medier eller knyttes til annen informasjon som kan identifisere personer eller gjøremål. Ta hensyn til personvernet.   * Tjenesten viser GPS posisjon til radioamatører og andre som frivillig velger å sende ut denne informasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ønsker at denne informasjonen skal bli offentliggjort i andre medier eller knyttes til annen informasjon som kan identifisere personer eller gjøremål. Ta hensyn til personvernet.
  
 +===== Spesielt om personopplysninger =====
  
-====== Velkommen ​til sporingstjenesten aprs.no ======+Tjenesten viser GPS posisjon ​til radioamatører og andre som __frivillig__ ​ velger å sende ut denne informasjonen på radio. Dette forstås som et __samtykke__ ​ til å fange opp og behandle denne typen opplysninger (kallesignal,​ tid, posisjon) så lenge formålet er radioamatørvirksomhet. APRS-datastrømmen er __åpent tilgjengelig__ ​ på internett over hele verden.
  
-Karttjenesten **aprs.no** drives av [[http://www.nrrl.no|Norsk Radio Relæ Liga]] (radioamatørenes organisasjon). Tjenesten har et todelt formål: (1) å tilby visning ​av sporingsinformasjon på kart i forbindelse med frivillig redningstjeneste. Vi tilbyr dette til myndigheter ​og samarbeidende redningorganisasjoner i forbindelse med søk og redningsaksjoner samt øvelser til dette(2) visningstjeneste for APRS data for medlemmer av NRRL, altså målgruppen er primært radioamatører ​som driver testing og utvikling av APRS systemetVi ber deg være oppmerksom på følgende:+Et __kallesignal__ ​ identifiserer normalt en personNår det gjelder kallesignal med prefiks "​LE"​ er disse knyttet til grupper/funksjoner og ikke personerDe kan knyttes til personer under oppdrag og denne tilknytninga blir ikke lagret i systemetLån av tracker forstås som __samtykke__  ​til å fange opp og behandle trackerens identitet ​og posisjonerEventuelle alias som legges inn i karttjenesten bør reflektere trackerens __oppdrag__ ​ heller enn den person som bærer den.
  
-  * Tjenesten anvender kartdata fra KartverketDisse er tilgjengelige med en Creative Commons CC-BY lisens. +Posisjoner og bevegelser (for norske APRS trackere) kan bli lagret på aprs.no serveren for å gi mulighet for å søke hvor vedkommende tracker har vært i et gitt tidsrom. Opplysninger slettes etter en tid (caet år). Alle brukere ​av systemet kan gjøre søkSlike opplysninger skal __kun__ ​ benyttes til de formål som er beskrevet her: Radioamatørvirksomhet ​og frivillig redningstjeneste\\  \\ __Brukerkonto for pålogging__  ​kan være knyttet ​til grupper ​eller enkeltpersoner. For radioamatører det vanlig å bruke kallesignal som brukernavn, men ikke et krav. Vi logger aktivitet ​av hensyn ​til teknisk vedlikeholdInformasjon om at et brukernavn (kun brukernavnet) er pålogget blir synlig for andre påloggete brukere slik at man kan kontakte hverandreVi deler ikke brukerinformasjon med aktører utenfor systemet.
-  * Tjenesten (presentasjon av en samling av data fra flere kilderomfattes ​av regler om opphavsrett. +
-  * Når tjenesten brukes i søk- og redning kan den vise informasjon som samlet sett ikke bør offentliggjøres,​ eller som ikke bør offentliggjøres mens en aksjon pågårDet kan være av hensyn ​til personvern ​eller av hensyn til arbeidsforholdene for redningsmannskapene. Vi forbeholder oss derfor retten til å begrense innsyn til deler av informasjonen under aksjoner ​til registrerte og innloggete brukere og oppfordrer ellers til å vise varsomhet ved eventuell sitering fra tjenesten. +
-  * Tjenesten viser GPS posisjon til radioamatører og andre som frivillig velger å sende ut denne informasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis ​at de ønsker at denne informasjonen skal bli offentliggjort i andre medier eller knyttes til annen informasjon som kan identifisere personer eller gjøremålTa hensyn til personvernet.+
  
  
terms.txt · Last modified: 2021/10/12 17:03 by la7eca
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5