aprs.no

APRS infrastruktur - definisjoner og retningslinjer

Hensikten med dette dokument er å beskrive de viktigste komponentene i APRS infrastukturen for radioamatørene i Norge samt anbefalt oppsett for disse. Dokumentet bør dekke både dagligdags bruk av radioamatører og bruk i nødsambandstjeneste. Det bør være mest mulig enighet om det som står her og det bør være konsist og lett forståelig.

Forslag/diskusjon kan også skrives i kommentarfeltet nedenfor.

Hovedkomponentene i APRS er som følger:

 • Trackere. Sender ut APRS posisjonsrapporter (og eventuelt objektrapporter).
 • Digipeatere. Digitale repeatere. Mottar og videresender APRS pakker på en radiokanal.
 • Internett-gateways (igates). Ruting av APRS rapporter mellom radio og internett (APRS-IS).
 • APRS-IS. Nettverk av internett-servere som formidler APRS-trafikk og som igates og applikasjoner kan kople seg opp mot. Disse opererer kun på internett.
 • Bruker-applikasjoner. PC-programmer, mobil-apper eller nett-tjenester, typisk visning av APRS-info på kart, men kan også settes opp til å sende/motta korte meldinger, vær-rapporter, objekt-rapporter, osv..

Digipeatere, igates, aprs-is og noen applikasjoner (serverløsninger som aprs.no) inngår i den faste APRS-infrastrukturen. Det utelukkes ikke at en stasjon eller en programvare kan utføre mer enn en av disse funksjonene.

Igate (Internett gateway)

En igate har en radio transceiver på APRS frekvensen og en tilkopling til en APRS/IS server på internett. En igate er to-veis. Mottatte pakker på RF siden blir videresendt til APRS/IS tjenesten og mottatte pakker fra APRS/IS blir i enkelte situasjoner videresendt på RF. Dette gjelder meldinger adressert til stasjoner som er nåbare fra igaten på RF siden (og som ikke når destinasjonen direkte på RF) og kan under visse forutsetninger gjelde objektrapporter.

Igater skal ikke sende alt som mottas på internett til RF (som tredjepartsrapporter), heller ikke alt som har posisjon innenfor et område siden nytteverdien neppe er så stor (man vil kunne motta dette via andre veier) og siden en RF kanal har begrenset kapasitet. Unntaket kan være behovet for å teste.

Ved oppsett av igating til RF bør man bestrebe seg på å ikke sende pakkene lenger (digipeater hopp) enn nødvendig for å nå destinasjonen. Ved igating av objekter bør man tenke over i hvor langt unna objektets posisjon disse rapportene kan være interessante (for mobile mottakere o.l) og se dette i sammenheng med igatens rekkevidde. I praksis bestemmer man seg gjerne for å inkludere objekter som har posisjon innenfor en radius rundt igatens posisjon. Når man mottar data fra APRS/IS kan man sette filter på radius f.eks. fra igatens posisjon.

Igater som har en rolle i nødsambandstjenesten bør primært bruke APRS/IS tjenesten is1.aprs.no (NRRL-1). Dette gir kortest mulig vei til karttjenesten og gir en viss mulighet til å kontrollere hvor i verden rapporten sendes. I utgangspunktet sendes alt verden rundt og aprs.no tar inn rapporter med posisjon innenfor Norden.

Digipeater

En digipeater reagerer på VIA (eller unproto) adressefeltet i APRS pakker. I den opprinnelige AX.25 protokollen adresserer man eksplisitt de digipeatere pakken skal gå gjennom. For APRS kan vi angi på en mer generell måte hvordan vi ønsker at pakkene skal bli spredt. Det som er mest vanlig er å bruke den spesielle adressen (alias) WIDEn-m i via-feltet (hvor n er et tall mellom 0 og 15). SSID (m) angir hvor mange hopp pakken kan gå og telles ned med en for hver digipeater pakken går gjennom .

I den faste infrastrukturen er følgende digipeater oppsett aktuelle:

 • Fullverdig digipeater. Videresender alle WIDEn-m hvor n og m er større enn 0.
 • Fill-in digipeater. Reagerer bare når første alias i via-feltet er WIDE1-1. Ideen er at avsender stasjoner (typisk mobile trackere) kan sette via-adressefeltet til WIDE1-1, WIDEn-n. Da vil en fill-in digi bare ta det første hoppet. Eventuelle flere hopp må utføres av fullverdige digipeatere.
 • W3 fullverdig digipeater. Som en fullverdig men som begrenser antall hopp til tre. WIDEm-n blir endret til WIDEm-2 dersom n er større enn 3.
 • W1 fullverdig digipeater. Som en fullverdig men med begrensing på et hopp. WIDEm-n blir endret til WIDEm*. Ideen er at pakker som når en slik digipeater ikke skal videresendes av andre digipeatere. Den vil altså bare ta det første eller det siste hoppet (for adressefelt av typen WIDE1-1, WIDEn-n).

Det anbefales å sette opp digipeatere som W3 bare hvis det er nødvendig for at pakker fra andre digipeatere skal kunne nå en igate. Ellers kan digipeatere være fill-inn.. Med anbefalt oppsett for trackere gir dette maksimalt tre digipeater-hopp. Fast infrastruktur bør lages slik at dette er tilstrekkelig for å nå nærmeste igate.

SAR-preemption

Mobile eller portable digipeatere kan settes opp til å reagere på aliaset “SAR” (eventuelt SARn-m) selv om dette ikke står først i via-feltet. Digipeateren kan da flytte SAR aliaset først i stien før pakken videresendes. Hvis da digipeater-stien til trackere settes til WIDE1-1, WIDE2-2, SAR vil pakker som har gått gjennom en slik digipeater først, kunne bli videresendt av fill-inn digipeatere i den faste infrastrukturen.

Viktig: SAR preemption må kun brukes for midlertidige mobile digipeatere, aldri i fast infrastruktur!

Anbefalt oppsett

Fast infrastruktur: Det anbefales å sette opp digipeatere som W3 bare hvis det er nødvendig for at pakker fra andre digipeatere skal kunne nå en igate. Ellers kan digipeatere være fill-inn.. Med anbefalt oppsett for trackere gir dette maksimalt tre digipeater-hopp. Fast infrastruktur bør lages slik at dette er tilstrekkelig for å nå nærmeste igate.

Mobile/portable digipeatere settes opp med SAR preemption eller som fill-inn. En digipeater som opererer som fill-in må bare utplasseres på steder hvor de kan nå en fullverdig digipeater, en igate/klient, eller en fill-in som når en igate/klient.

For trackere anbefales det å sette via-feltet til WIDE1-1, WIDE2-2. For portable trackere og hvis mobile digipeatere med SAR-preemption er aktuelt, kan det settes til WIDE1-1, WIDE2-2, SAR.Dette gir opptil tre digipeaterhopp pluss eventuelt et ekstra hopp gjennom en mobil digipeater med SAR preemption.

Bruk av symboler

Følgende APRS symboler bør brukes (første tegn er tabell eller overlay, andre tegn er symbol).

 • Digipeatere i fast infrastruktur bør bruke symbol #. Fullverdig og W3 digipeatere bruker L# eller S# hvis den også reagerer på NORn. W1 og fill-in digipeatere bruker 1#.
 • Igater i fast infrastruktur bør bruke I& (eller R& hvis de er “RX-only”).
 • For D-star repeatere eller hotspots bruker man vanligvis D&.
 • For bærbare trackere er det vanlig å bruke /[. For trackere i bil er det naturlig å bruke />, eventuelt /v. Trackere som brukes av Røde Kors Hjelpekorps kan bruke symbol /+.
guidelines.txt · Last modified: 2020/01/31 19:56 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5